Algemene Voorwaarden Content Creatie Dag

 

Definities:

    Content Creator: De teamleden van de Content Creatie Dag. Astrid Krol, Elise Pragt en Dian Bekker.

    Deelnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de Content Creatie Dag.

    Algemene Voorwaarden: Het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

    Schriftelijk: Per brief of e-mail.

Annulering en Restitutie:

  A.  Bij annulering van de deelname aan de Content Creatie Dag, ongeacht de datum, wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd.

  B.   De deelnemer heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een opvolgend geplande Content Creatie Dag, mits beschikbare plaatsen dit toelaat en altijd in overleg met het team van de Content Creatie Dag.

Gebruik van Foto’s en Beelden:

  A.  Tijdens de Content Creatie Dag worden ook foto’s en beelden gemaakt, waarbij de deelnemers mogelijk in beeld komen.

  B.   Door deel te nemen aan de Content Creatie Dag stemt de deelnemer er mee in dat deze foto’s en beelden kunnen worden gebruikt voor onze eigen social media en als Pr-materiaal zoals op onze website, drukwerk en andere marketing doeleinden.

  C.   De gemaakte foto’s door de Content Creators mogen uitsluitend worden ingezet door de deelnemer, mits hier schriftelijk toestemming voor is gegeven en onder vermelding van de Content Creatie Dag.

Aansprakelijkheid

  A.   Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het succes of de resultaten die voortvloeien uit de foto’s/beelden die tijdens de Content Creatie Dag door de deelnemer zelf worden gemaakt.

  B.   De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat het succes en de impact van de gemaakt foto’s/beelden afhankelijk zijn van verschillende factoren buiten onze controle zoals de marktcondities, marketinginspanningen en andere factoren bij het inzetten van de foto’s/beelden door de deelnemer.

Toepasselijk Recht

  A.   Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

  B.  Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Content Creatie Dag zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland

Wijzigingen

De content creators behouden het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra deze op onze website of op andere passende wijze aan de deelnemers zijn gecommuniceerd.

Overmacht

  A.   De Content Creators is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.

  B.  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Content Creators geen invloed kan uitoefenen en waardoor het team of deelnemers van het team niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

C.  In geval van overmacht van de Content Creators, wordt er in overleg met de deelnemers, een passende oplossing gezocht zoals het verplaatsen van de Content Creatie Dag of het zoeken van vervanging voor de betreffende Content Creator indien mogelijk.

 

 

Door het voldoen van de betaling voor de Content Creatie Dag verklaart de deelnemer deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

 

Versie april 2024.